Jennifer Yibing Jiang

Skating Director
Jennifer Yibing Jiang

Skate Canada National Coach
(NCCP Level 3 Certified)

details.....

Kai-JingKai-Jing Leong

Skate Canada ISPC - Intermediate STARSkate/Provincial Coach
(NCCP Level 2 Certified)

details.....

Peter LeePeter Lee

Skate Canada ISPC - Intermediate STARSkate/Provincial Coach
(NCCP Level 2 Certified)

details.....

Yuan-QinYuan-Qin Leong

Skate Canada ISPC - Intermediate STARSkate/Provincial Coach
(NCCP Level 2 Certified)

details.....

JordanJordan Ju

Skate Canada PS - Primary STARSkate/Regional Coach Certified
(NCCP Level 1 Certified)

details.....

Yuan-QinRonald Lam

Skate Canada ISPC - Intermediate STARSkate/Provincial Coach Trained
(NCCP Level 2 Trained)

details.....

Zhao-KaiZhao-Kai Pang

Skate Canada PS - Primary STARSkate/Regional Coach Certified
(NCCP Level 1 Certified)

details.....